§ 1

Postanowienia ogólne

1   Sklep internetowy www.czerwonaszpilka.pl oraz www.uczulonanawino.pl zwany dalej Sklep (Sprzedawca) działający pod adresem Bdirect Magdalena Szewczuk, 51-109 Wrocław, ul. Na Polance 16A lok. 9, NIP 898-203-20-80 zajmuje się sprzedażą internetową Wydarzeń, Szkoleń, Warsztatów i/lub Produktów znajdujących się w Sklepie.

2   Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie.

3   Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej.

4   Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej w sposób, umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

5   Akceptacja regulaminu zakupów obejmuje również akceptację głównego regulaminu serwisu.

§ 2

Oferta

1   Produkty, które prezentujemy na stronie Sklepu, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w myśl art.71 kodeksu cywilnego. Sklep zobowiązuje się, że prezentowane produkty będą dostarczone bez wad.

2   Wszystkie ceny towarów podane są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT i nie obejmują kosztów przesyłki.

3   Cena jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

4   W przypadku braku zamówionego towaru na magazynie, Klient jest bezzwłocznie informowany o tym fakcie i ma możliwość wyboru między zmianą kupowanego towaru na inny, dłuższym czasem realizacji lub rezygnacją z zamówienia.

5   Akceptacja niniejszego regulaminu zakupów obejmuje również akceptację regulaminu serwisu.

§ 3
Zamówienie i zapłata

1   Zamówienia można składać można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok na 3 sposoby:

•    Poprzez formularz zamówieniowy dostępny na stronach internetowych www.czerwonaszpilka.pl

•    Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres book@czerwonaszpilka.pl

•    Telefonicznie pod numerem telefonu: +48 531 761 833

2   Kupujący zobowiązany jest do podania następujących danych : imienia, nazwiska, adresu dostawy oraz numeru telefonu kontaktowego.

3   Do każdej przesyłki dołączony zostaje paragon lub faktura VAT na życzenie klienta.

4   Jeśli zamówienie nie wymaga wysyłki w formie tradycyjnej ( udział w wydarzeniu). Kupujący jest wpisany na listę uczestników i otrzymuje wiadomość @ z tą  informacją.

5   Zamówione towary dostarczane są na adres podany w formularzu zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

6   Koszty wysyłki zależą od rodzaju , wagi towaru oraz miejsca dostarczenia (Polska lub kraje UE) i są podane na karcie produktu. W przypadku zamówienia kilku produktów, łączna cena zamówienia podana jest po wybraniu opcji dostawy w formularzu zamówienia. Cena towarów razem z wysyłką widoczna w formularzu zamówienia jest ceną ostateczną i nie są do niej doliczane, żadne dodatkowe koszty. Okresowo Sklep wprowadza bezpłatną dostawę , a informacja o tym zawsze znajduje się na stronie www

7   Zapłaty za towar dokonać można za pomocą przedpłaty na konto, poprzez system płatności24 na konto bankowe Wydawcy książki: 81 1090 2398 0000 0001 0191 1368 Bdirect Magdalena Szewczuk

§ 4
Realizacja zamówień

1   W celu złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest prawidłowo wypełnić formularz zamówienia, w tym pola niezbędne do realizacji wysyłki.

2   Potwierdzenie prawidłowo złożonego zamówienia wysyłane jest automatycznie, droga mailową na adres podany przez Kupującego. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje na wskazany adres e-mail wiadomość o kolejnych etapach realizacji zamówienia. Dodatkowo może zdarzyć się również, że Sprzedawca będzie kontaktował się z Klientem ustalając szczegóły realizacji zamówienia.

3   Zamówienia produktów opłacone przez system Płatności24 są realizowane i wysyłane w ciągu 24h od chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych.

4   Realizacja zamówienia rozpoczyna się z momentem zaksięgowania wpływu środków pieniężnych na konto bankowe Sklepu.

5   Dostawa realizowana jest w formie przesyłki pocztowej lub kurierskiej – czas dostawy do 48 godzin od nadania przesyłki.

§ 5
Prawo odstąpienia od umowy

1   Kupujący będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na odległość ma możliwość odstąpienia od niej bez podania przyczyny.

2   Odstąpienie od umowy polega na złożeniu przez Konsumenta stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru. Odstąpieniu od umowy nie podlegają książki.

3   Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

4   Towar należy odesłać na adres: Bdirect – Czerwona Szpilka, ul. Na Polance 16a/9, 51-109 Wrocław. Można również dostarczyć towar osobiście po wcześniejszym umówieniu się.

§ 6
Gwarancje i reklamacje

1   Sklep gwarantuje sprawne działanie towarów sprzedanych przez siebie na stronie internetowej Sklepu

2   Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

3   Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

•    pisemnie na adres: Bdirect – Czerwona Szpilka, ul. Na Polance 16a/9, 51-109 Wrocław

•    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: book@czerwonaszpilka.pl

4   Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni od chwili otrzymania pisemnej informacji od Kupującego.

5   Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem, Administrator zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania pisma rezygnacji lub faktury zwrotnej, na wskazane przez Klienta konto bankowe.

6   Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.

§ 7
Ochrona danych osobowych

1   Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sklep w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, tj. do nawiązania, ukształtowania treści , zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Klienta ze Sprzedawcą.

2   Administrator serwisu przetwarzając dane osobowe chroni je przed ich pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione.

3   Administrator może wykorzystywać pozyskane dane do wysyłania ofert, promocji i innych informacji związanych z przedmiotem działalności Sklepu. Wysyłania ofert  produktów  partnerów współpracujących z Bdirect Magdalena Szewczuk.

4   Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Usługodawca, może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy, które są niezbędne do: rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi.

5   Usługobiorcy przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, prawo ich poprawiania oraz usunięcia z bazy.

§ 8
Roszczenia sporne

1   Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2   Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

3   W przypadku, gdy Klient będzie chciał wdać się w spór ze Sklepem w związku z obsługą reklamacji towaru ma również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2016 roku. Sklep ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Klienci mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne z dniem publikacji nowego regulaminu, przy czym nie obowiązują one Klientów, którzy zawarli Umowę ze Sklepem przed publikacją zmian.